CA    ES

 
 
 
ESTUDIO
Equipo
Currículum
Premios y Menciones
Publicaciones
PROYECTOS
CONTACTO
 
 
 
La planificació interior, és l’especialitat que desembolupa el técnic anomenat interiorista o arquitecte d’interiors i és la disciplina projectual involucrada en el procés de formar l'espai interior, amb la manipulació del volum espaial així com el tractament superficial.

Es una activitat professional de disseny orientada a procurar la més idònia resolució de l'entorn habitable de l'home, mitjançant l'aplicació de determinats elements constructius i normes bàsiques de disseny, tècniques, funcionals, estètiques, ambientals, psico-socials, sensorials, econòmiques i legals, a fi de millorar la qualitat de vida dels usuaris.

No s'ha de confondre amb la decoració interior, el disseny interior investiga en aspectes de la psicologia ambiental, l'arquitectura, l’engenyeria i del disseny de producte, a més de la decoració tradicional.

Sense entrar en valoracions, tots els espais interiors que ens envolten han estat creats o transformats per oferir una funció concreta, aquestra planificació o transformació sorgeix per una necessitat previament estudiada i valorada,
investigar i analitzar la disposició i descripció detallada del producte es el primer pas per projectar un interior.

Els espais on es generen els projectes, gaire be sempre benen predeterminats per la morfologia de la construcció, ja siguin buits de contingut constructiu o espais amb una distribució predeterminada. Els espais amb un contingut constructiu existent que requereixen una modificació, canvi de planificació o orientació funcional, requereixen d’un estudi suplementari estructural, estudi que proporciona informació sobre els elements constructius que finalment formaran part de la nova distribució (estructura i serveis). Son espais on existeix una distribució amb una finalitat predeterminada definida. La difultat de la nova planificació funcional, vindra en part condicionada per aquests elements constructius i estructurals i la correcta integració d’aquests elements dins el nou disseny formarà en part, de l’exit final del treball. Es quant la planificació pren el màxim protagonisme al projecte donat que les noves necessitats generades per un encàrrec especific han de representar-se i saber prescindir de lo existent per donar forma al nou programa de necesitats. El projecte doncs pot prescindir de lo exitent enderrocant tots aquells elements constructius existents que entorpeixin i fer-ne de nous que defineixin la disposició i dimensioni els factors de circulació adients a les noves proporcions, mitjançant nous tancaments (parets). Altres factors del projecte un cop dissenyada la planificació funcional, prenen el relleu, es el cas de la il.luminació i demes tecnologies, les instal.lacions sanitàries, cuina (en cas de habitatge), mobiliari integral..etc.
Son aquests espais els més nombrosos dins el disseny d’interiors, ja sigui per una ampliació o reducció del programa de necessitats del promotor, be sigui de caracter privat com son els habitatges, o be de caracter públic com els locals comercials, o serveis en general.

Els espais buits de contingut constructiu son aquells que no mes estan delimitats per una pell constructiva que l’ailla de l’exterior (façanes) i de les zones comunes o serveis com són els nuclis d’escala o galeries de serveis técnics. Aquests espais tot i no estar delimitats o parcel.lats per una distribució son igual o en casos, més complicats de resoldre que els que disposen d’una distribució predeterminada. Aquests espais son majoritariament construccions o edificis d’oficines, restaurants, hotels, locals comercials, museus i totes aquelles construccions destinades generalment a serveis. Tant mateix els habitatges també ocupen part, encara que d’una manera més minoritaria, d’aquest tipus d’espais.

Finalment els espais efimers o itinerants, el formen totes aquelles construccions
projectades per oferir un servei, limitat generalment pel temps. Son espais dissenyats per desembolupar una funció concreta i no necessariament estar dins d’un espai tancat si no que poden representar-se en l’exterior. El seu disseny vindrà determinat per un factor molt prioritari que no es més que una marca, contrariament a els dos tipus d’espais anteriorment esmentats on les necessitats primordials les marquen les necessitats humanes.
Les fires representades per espais delimitats, anomenats estans, sòn l’exemple mes clar d’aquest tipus d’espais, on la relació espai-persona pren forma a partir d’un producte. També els espais efimers i itinerants com les escenografies son altres planificacions que representen o pretenen representar un lloc, sentiment o època.

Es doncs que un projecte d’interiorisme es l’estudi de la planificació d’un interior, que haurà d’aconseguir, despres d’estudiar els volums estructurals existents; la disposició i dimensió dels espais, tancaments, zonificació, tecnologies i mobiliari integral que s’ajustin d’una manera coherent i justa a les necessitas previament encarregades.


Josep Nicolas
interiorista
 
   
aridac@andorra.ad